เอกสารราชการไทย 101

posted on 01 Jul 2012 14:51 by champjss in random-thoughts directory Idea
แบบฝึกหัดวิชาเอกสารราชการไทย 101
 
จงบอกความหมาย และความแตกต่างของคำในแต่ละข้อ
  1. เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  2. นโยบาย, วิสัยทัศน์, พันธกิจ
  3. กลยุทธ์, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี
  4. หลักคิด, กรอบความคิด
  5. บทบาท, หน้าที่
  6. กระบวนการ, แนวปฏิบัติ
  7. รู้, ตระหนัก, ตระหนักรู้

Comment

Comment:

Tweet